King Jesus suseJ gniK

How do you begin to walk in freedom when you’ve been held captive so long? Is it a gradual process, and are there steps you must take? You start walking in freedom every day by believing the promises that God has made to you, instead of the lies that the enemy has told you. [read].

How d๐ ᶌou beᶃiռ to wɑlĸ ιn fгeеᑯoʍ wհen yօu’ve bе℮n heӀᏧ caρti⋁e so longɁ Is iт a ցгaᑯuɑΙ prᴏcess¸ αnd αᴦe ᴛheͺr ѕt℮ϱs yσu мʋƽᴛ tαĸeᎮ Υou ѕᴛart ѡaIkͺng iϖ fгe℮doм eѵery dɑу Ƅy beΙi℮ᴠiпƍ τհe pr૦rnͺses ᴛhat Ԍ໐d հαs made ᴛ൦ y౦ц٫ insteαԁ of τhe Ɩies that tհe eոemy հαs ᴛᴏld ᶌou. [r℮αd].

Advertisements

King Jesus

Jesus is not subject to time, He is time. Therefore, He can come into our trials and shift circumstances, systems and positions, because He is God. When Peter and the other disciples caught the greatest catch of their lives, it was not because of their years of experience. It was because of the authority of God. Did you know that God commands even the sea? Here’s your I AM Daily. [read].

Ⴑɘƨuƨ iƨ noƚ ƨudႱɘɔƚ ƚo ƚimɘ, Hɘ iƨ ƚimɘ. Tʜɘɿɘʇoɿɘ, Hɘ ɔɒn ɔomɘ inƚo ouɿ ƚɿiɒlƨ ɒnb ƨʜiʇƚ ɔiɿɔumƨƚɒnɔɘƨ, ƨyƨƚɘmƨ ɒnb qoƨiƚionƨ, dɘɔɒuƨɘ Hɘ iƨ Ꭾob. Wʜɘn ꟼɘƚɘɿ ɒnb ƚʜɘ oƚʜɘɿ biƨɔiqlɘƨ ɔɒuǫʜƚ ƚʜɘ ǫɿɘɒƚɘƨƚ ɔɒƚɔʜ oʇ ƚʜɘiɿ livɘƨ, iƚ wɒƨ noƚ dɘɔɒuƨɘ oʇ ƚʜɘiɿ yɘɒɿƨ oʇ ɘxqɘɿiɘnɔɘ. Iƚ wɒƨ dɘɔɒuƨɘ oʇ ƚʜɘ ɒuƚʜoɿiƚy oʇ Ꭾob. ᗡib you ʞnow ƚʜɒƚ Ꭾob ɔommɒnbƨ ɘvɘn ƚʜɘ ƨɘɒ␚ . Hɘɿɘ’ƨ youɿ I AM ᗡɒily. [ɿɘɒb].

King Jesus

God is here, just call on Him. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.’ Jeremiah 33:3. Did you know that God never sleeps nor slumbers? When we pray to God, and we cease from working He can operate on our behalf. Here’s your I AM Daily. [read].

Ꭾob iƨ ʜɘɿɘ, Ⴑuƨƚ ɔɒll on Him. Ɔɒll ƚo mɘ ɒnb I will ɒnƨwɘɿ you ɒnb ƚɘll you ǫɿɘɒƚ ɒnb unƨɘɒɿɔʜɒdlɘ ƚʜinǫƨ you bo noƚ ʞnow.’ Ⴑɘɿɘmiɒʜ ƸƸ:Ƹ. ᗡib you ʞnow ƚʜɒƚ Ꭾob nɘvɘɿ ƨlɘɘqƨ noɿ ƨlumdɘɿƨ␚ Wʜɘn wɘ qɿɒy ƚo Ꭾob, ɒnb wɘ ɔɘɒƨɘ ʇɿom woɿʞinǫ Hɘ ɔɒn oqɘɿɒƚɘ on ouɿ dɘʜɒlʇ. Hɘɿɘ’ƨ youɿ I AM ᗡɒily. [ɿɘɒb].

King Jesus

Walk in the power of the Holy Spirit that lives on the inside of you. The same power that raised Lazarus from the dead, gives you the authority to overcome any illness in your life through faith in God. John 11:38-44. What about the power of Jesus’ Word when He healed the centurion’s servant? When Jesus had entered Capernaum, a centurion came and pleaded with Him, “Lord, my servant lies at home, paralyzed and in terrible agony.” “I will go and heal him,” Jesus replied. Here’s your I AM Daily. [read].

Wɒlʞ in ƚʜɘ qowɘɿ oʇ ƚʜɘ Holy Ƨqiɿiƚ ƚʜɒƚ livɘƨ on ƚʜɘ inƨibɘ oʇ you. Tʜɘ ƨɒmɘ qowɘɿ ƚʜɒƚ ɿɒiƨɘb ⅃ɒzɒɿuƨ ʇɿom ƚʜɘ bɘɒb, ǫivɘƨ you ƚʜɘ ɒuƚʜoɿiƚy ƚo ovɘɿɔomɘ ɒny illnɘƨƨ in youɿ liʇɘ ƚʜɿouǫʜ ʇɒiƚʜ in Ꭾob. Ⴑoʜn 11:Ƹ8-44. Wʜɒƚ ɒdouƚ ƚʜɘ qowɘɿ oʇ Ⴑɘƨuƨ’ Woɿb wʜɘn Hɘ ʜɘɒlɘb ƚʜɘ ɔɘnƚuɿion’ƨ ƨɘɿvɒnƚ␚ Wʜɘn Ⴑɘƨuƨ ʜɒb ɘnƚɘɿɘb Ɔɒqɘɿnɒum, ɒ ɔɘnƚuɿion ɔɒmɘ ɒnb qlɘɒbɘb wiƚʜ Him, “⅃oɿb, my ƨɘɿvɒnƚ liɘƨ ɒƚ ʜomɘ, qɒɿɒlyzɘb ɒnb in ƚɘɿɿidlɘ ɒǫony.” “I will ǫo ɒnb ʜɘɒl ʜim,” Ⴑɘƨuƨ ɿɘqliɘb. Hɘɿɘ’ƨ youɿ I AM ᗡɒily. [ɿɘɒb].

King Jesus

God will perform great acts on behalf of His people. Jesus  has given us dominion and authority over everything in the earth through the power of the Holy Spirit. [read]. I AM ᐴinǫ oʇ IƨɿɒɘlI AM ᐴinǫ oʇ Iƨɿɒɘl

Ꭾob will qɘɿʇoɿm ǫɿɘɒƚ ɒɔƚƨ on dɘʜɒlʇ oʇ Hiƨ qɘoqlɘ. Ⴑɘƨuƨ  ʜɒƨ ǫivɘn uƨ bominion ɒnb ɒuƚʜoɿiƚy ovɘɿ ɘvɘɿyƚʜinǫ in ƚʜɘ ɘɒɿƚʜ ƚʜɿouǫʜ ƚʜɘ qowɘɿ oʇ ƚʜɘ Holy Ƨqiɿiƚ. [daer].

King Jesus

Ⴑɘƨuƨ’ ɿɘƚuɿn iƨ ɒ ɿɘɒƨon ʇoɿ uƨ ƚo ɔɘlɘdɿɒƚɘ. “Tʜɘ ƚʜiɘʇ ɔomɘƚʜ noƚ, duƚ ʇoɿ ƚo ƨƚɘɒl, ɒnb ƚo ʞill, ɒnb ƚo bɘƨƚɿoy: I ɒm ɔomɘ ƚʜɒƚ ƚʜɘy miǫʜƚ ʜɒvɘ liʇɘ, ɒnb ƚʜɒƚ ƚʜɘy miǫʜƚ ʜɒvɘ iƚ moɿɘ ɒdunbɒnƚly. How bo wɘ ɿɘɔɘivɘ ƚʜɘ ǫiʇƚ oʇ ƨɒlvɒƚion ƚʜɒƚ Ⴑɘƨuƨ ʇɿɘɘly ɔɒmɘ ƚo ǫivɘ␚ Onɔɘ wɘ’vɘ ɒɔɔɘqƚɘb Ⴑɘƨuƨ Ɔʜɿiƨƚ ɒƨ ouɿ qɘɿƨonɒl ƨɒvioɿ, wʜɒƚ ɒɿɘ my nɘxƚ ƨƚɘqƨ␚ [ɿɘɒb].

King Jesus

In Revelation 22:12, Jesus gives us an invitation and a warning. “Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End. We must not reject Jesus’ invitation for salvation. What have you done with what God has given you? How will give an account for the gifts, talents, and grace that have been given? Is God not looking for a faithful people? [read]. In Яɘvɘlɒƚion 22:12, Ⴑɘƨuƨ ǫivɘƨ uƨ ɒn inviƚɒƚion ɒnb ɒ wɒɿninǫ. “⅃ooʞ, I ɒm ɔominǫ ƨoon! My ɿɘwɒɿb iƨ wiƚʜ mɘ, ɒnb I will ǫivɘ ƚo ɘɒɔʜ qɘɿƨon ɒɔɔoɿbinǫ ƚo wʜɒƚ ƚʜɘy ʜɒvɘ bonɘ. I ɒm ƚʜɘ Alqʜɒ ɒnb ƚʜɘ Omɘǫɒ, ƚʜɘ ᖷiɿƨƚ ɒnb ƚʜɘ ⅃ɒƨƚ, ƚʜɘ ᙠɘǫinninǫ ɒnb ƚʜɘ Ǝnb. Wɘ muƨƚ noƚ ɿɘႱɘɔƚ Ⴑɘƨuƨ’ inviƚɒƚion ʇoɿ ƨɒlvɒƚion. Wʜɒƚ ʜɒvɘ you bonɘ wiƚʜ wʜɒƚ Ꭾob ʜɒƨ ǫivɘn you␚ How will ǫivɘ ɒn ɒɔɔounƚ ʇoɿ ƚʜɘ ǫiʇƚƨ, ƚɒlɘnƚƨ, ɒnb ǫɿɒɔɘ ƚʜɒƚ ʜɒvɘ dɘɘn ǫivɘn␚ Iƨ Ꭾob noƚ looʞinǫ ʇoɿ ɒ ʇɒiƚʜʇul qɘoqlɘ␚ [ɿɘɒb].

Ve Zjevení 22:12 nám Ježíš dává pozvání a varování. “Hleď, přijdu brzy, má odměna se mnou a dám každému člověku podle toho, co udělali.” Já jsem Alfa a Omega, První a poslední, Počátek a konec. Neodpovídáte Ježíšovo pozvání ke spáse, co jste udělal s tím, co vám dal Bůh? Jak bude dáno vyčíslení darů, talentů a milosti, které byly dány? Bůh nehledá věrného lidu?